BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Kongrede organik tarım ve biyoçeşitlilik alanında yazılan makaleler (araştırma ve derleme) yayınlanacaktır, araştırma makalelerine öncelik verilecektir. Makaleler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Kongreye sunulan ve Bilim Kurulu tarafından (en az iki hakem değerlendirmesinden sonra) poster bildiri olarak kabul edilen makalelerin aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanması gerekmektedir. Kongre programının oluşabilmesi için makaleler 15 Temmuz 2017 tarihine kadar elektronik posta ile kongre sekreterliğine ulaştırılmalıdır. Makaleler kitap olarak bastırılacak veya CD olarak katılımcılara iletilecektir.

Bildiri formatı için tıklayınız.

1. Kongreye yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, Microsft Word 6.0 veya daha ileri versiyonlarda Calibri yazı karakterinde, sayfanın tek yüzüne 1.15 satır aralığında ve 11 punto (başlık hariç) ile A4 kağıda, 18x25 cm ebadında, üstten ve soldan 3 cm, alttan ve sağdan 2 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır. Makaleler özet ve kaynaklar dahil 10 sayfayı aşmamalıdır.

2. Birinci sayfanın üst sol köşesine 10 punto ile italik olarak “I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül Bayburt” ibaresi yazılmalıdır.

3.Metin: Makale metni genel olarak “Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar” kısımlarını içermelidir. Bulgular ve Tartışma bölümleri birlikte verilebilir. Ayrıca gerekiyorsa “Sonuç ve Öneriler” ile “Teşekkür” bölümleri eklenebilir. Makale metninde ana başlıklarında kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu yazılmalı, alt başlıklar ise ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu yazılmalıdır.  

4. Başlık: Makalenin Başlığı küçük harflerle ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde 14 punto koyu yazılmalıdır.

5.Yazar adları ve adresleri: Yazar(lar)ın isim(ler)i başlığın altına ünvansız olarak, yazar unvan ve adresleri ise ilk sayfanın altına dip not olarak 9 punto yazılmalıdır. Dipnotlar “*” ile gösterilmelidir.

6.Özet: Makalenin amaç, materyal-yöntem, bulgular ve sonuçlarını kapsamlı ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. Makale Türkçe ise İngilizce özetin başına eserin İngilizce başlığı yazılmalı, ayrıca her iki özetin altına 5 kelimeyi geçmeyecek şekilde anahtar kelimeler eklenmelidir.

7.Çizelgeler ve Şekiller: Şekil, grafik, fotoğraf ve resimlerin hepsi makalede “Şekil” olarak, tablolar ise “Çizelge” olarak verilmeli, “Şekil” ve “Çizelge”ler metin içerisinde geçiş sırasına göre kendi içerisinde sırayla numaralandırılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte ve en az 300 dpi kalitede olmalıdır.

8.Birimler ve Kısaltmalar: Metin içerisindeki ölçü birimlerinde uluslar arası standart birimler (SI) kullanılmalı, yapılacak diğer kısaltmalarda ulusal ve/ya uluslar arası kısaltmalar esas alınmalıdır. Cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.

9.Atıflar: Metin içerisinde kaynak bildirimleri “Soyadı-tarih” sistemine göre yapılmalıdır. Örnek “White (1990)… olduğunu belirtmiştir.” Veya “Bitkilerin fotoperiyoda gösterdikleri……. araştırılmıştır (Weaver, 1983; Kaya, 1991; Anderson vd., 1993)”. Birden fazla yazarlı eserlerde, iki yazar “White ve Anderson (1991)”, üç veya daha fazla yazar ise “Anderson vd. (1984)” şeklinde verilmeli, İngilizce olarak hazırlanan makalelerde “ve” yerine “and”, “vd” yerine “et al.” kullanılmalıdır. Aynı yazar ismi ve tarihe sahip kaynaklar ayrıca harf kullanılarak ayrılmalıdır. (ör.; Brown, 1996a, 1996b; Smith vd., 1997b).

10.Kaynaklar: Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda, soyadı-tarih sırasına göre alfabetik olarak, aşağıdaki örneklere uygun şekilde verilmelidir. Kaynak verilen periyodiklerin kısa isimlerinin yazılmasında derginin önerdiği uluslar arası kısaltılmış şekli kullanılmalıdır. Türkçe kaynaklarda Üniversite “Üniv.”, Ziraat fakültesi “Ziraat Fak.” Dergi “Derg” , Kongre “Kong”, Sempozyum “Semp” şeklinde kısaltılmalıdır.

Kaynak makale ise: 

Aksoy, A., 1973. Yumurta kabuk kalitesine tesir eden faktörler. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg.,  4:129-141. Snedecor, G., Hanway, A.W., Hoane, H.G., Anderson, G.H., 1981. Effect of ohotoperiod upon the flowering of onions. Agron. J., 7(22):311-316

Kaynak kitap ise:

Ertuğrul, H., Apan, M., 1979. Sulama Sistemlerinin Projelendirilmesi. Atatürk Üniv. Yayınları No:562, Erzurum, 180 s.

Kaynak kitaptan bir bölüm ise:

Harris, W. 1990. Pasture as an Ecosystem. In:Langer, R.M.(ed.) Pastures, Their Ecology and Management, p:75-31 Oxford Univ. Press.

Kaynak bir kuruluşun yayını ise:

AOAC, 1980. Official method of analysis. 13th ed. Association of Official Analyytical Chemists. Washington, DC.

Kaynak bir yazılım ise:

Bustamente, P.I., Hull, R., 1998. Plant virus gene expression strategies, Electronic J. Biotech (Online)

11.Posterler daha önceden belirtilen sıra numarası ile ayrılan bölümlere asılacaktır. Posterler yatay uzunlukları 70 cm, dikey uzunlukları ise 100 cm olacak şekilde ve en az 1 m uzaklıktan okunabilecek büyüklükte hazırlanmalıdır. Poster sunularda renkli baskılar tercih edilebilir.

12.Yayınlanan makalelerin her türlü sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.